Bericht 2012
Bericht der Gewässerwarte 2012 - Kopie f[...]
PDF-Dokument [46.2 MB]
Bericht 2013
Bericht der Gewässerwarte 2013 - Kopie [...]
PDF-Dokument [20.5 MB]
Bericht 2014
Bericht der Gewässerwarte 2014 - HP.pdf
PDF-Dokument [9.4 MB]
Bericht 2015
Bericht der Gewässerwarte 2015 HP.pdf
PDF-Dokument [7.3 MB]
Bericht 2016
Bericht der Gewässerwarte 2016 HP.pdf
PDF-Dokument [2.3 MB]
Bericht 2017
Bericht der Gewässerwarte 2017 .pdf
PDF-Dokument [32.0 MB]
Bericht 2018
Bericht der Gewässerwarte 2018 .pdf
PDF-Dokument [31.7 MB]
Bericht 2019
Bericht der Gewässerwarte 2019 .pdf
PDF-Dokument [29.8 MB]
Bericht 2020
Bericht der Gewässerwarte 2020.pdf
PDF-Dokument [2.9 MB]
Bericht 2021
Bericht der Gewässerwarte 2021 .pdf
PDF-Dokument [7.8 MB]

Bei Fragen oder Anregungen zu den Berichten:info@sfv-flossweg.de